Algemene Voorwaarden PLANET EUROPE N.V.

1.               Voorrangsregeling
Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende bestelvoorwaarden van de koper.
Afwijkende bedingen en/of bijkomende voorwaarden zijn slechts bindend voor PLANET EUROPE N.V., wanneer ze schriftelijk aanvaard werden.

2.               Offertes – bestekken – bestellingen
Alle offertes, prijsopgaven en bestekken zijn vrijblijvend en steeds voor herziening vatbaar, ook indien zij door een vertegenwoordiger van PLANET EUROPE N.V. werden genoteerd. Eventuele prijswijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst door de koper.

3.               Leveringen
Leveringstermijnen worden ten titel van inlichting vermeld en zijn geenszins bindend
De goederen worden altijd op risico van de koper vervoerd, zelfs indien franco verstuurd.
Indien de koper verzuimt de goederen af te halen of weigert ze in ontvangst te nemen, blijven ze op zijn risico opgeslagen. Niet franco terugzendingen en terugzendingen zonder originele verpakking worden geweigerd door PLANET EUROPE N.V..

4.               Zekerheden
PLANET EUROPE N.V. behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheden tot betaling te eisen als waarborg voor de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper.
PLANET EUROPE N.V. is gerechtigd bestellingen of nog te leveren gedeelten ervan te annuleren en de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang zulke zekerheden niet werden gegeven, onverminderd zijn recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen. 

5.               Facturen –Betalingen
Alle betalingen geschieden uitsluitend op de maatschappelijke zetel of op de bankrekening van PLANET EUROPE N.V..
Betaling moet plaatsvinden hetzij op 30 dagen factuurdatum, hetzij contant binnen de 5 dagen vanaf factuurdatum mits een aftrekbaar disconto waarvan het percentage wordt vastgesteld door PLANET EUROPE N.V..
Een andere wijze van betaling in het verleden brengt niet mee dat van deze clausule wordt afgezien.
Het trekken van wisselbrieven of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking op deze verkoopsvoorwaarden. Alle kosten veroorzaakt door de uitgifte of de verdiscontering van wisselbrieven zijn ten laste van de koper.
Het bedrag van de facturen zal bij gebreke aan betaling op de vervaldag verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met een minimum van 125,00 € en een maximum van 1.250,00 € ten titel van vaststaande en onherleidbare schadevergoeding.
Tevens zal bij niet betaling op de vervaldag een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningkosten zijn ten laste van de koper.
De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

6.               Zichtbare en verborgen gebreken
Geen enkele klacht van de koper nopens zichtbare gebreken wordt in aanmerking genomen, indien ze niet schriftelijk de dag van de levering ter kennis werd gebracht.
Niet-overeenstemming van het aantal geleverde stukken met het aantal bestelde stukken moet onmiddellijk door de koper op de vrachtbrief worden vermeld, zoniet kunnen zij niet aanvaard worden. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen PLANET EUROPE N.V. te worden medegedeeld bij aangetekend schrijven binnen de 3 kalenderdagen.
Bij gegrond bevonden klachten is de aansprakelijkheid van PLANET EUROPE N.V. beperkt tot deze vermeld op het garantiecertificaat dat de goederen vergezelt.
Garantie is niet van toepassing in geval van verkeerd gebruik, slechte behandeling of gebrek aan zorgen vanwege de koper. De uitvoering van deze garantiebepalingen gelden als forfaitaire en uitsluitende regeling van schade door PLANET EUROPE N.V. met uitsluiting van enige andere vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, vervanging of terugname van goederen.

7.               Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de verkochte goederen blijft PLANET EUROPE N.V. voorbehouden tot op het ogenblik van de volledige vereffening van alle vorderingen. Zolang dit niet het geval is, is het de koper verboden de goederen te vervreemden, te verpanden, uit te lenen of er op één of andere wijze over te beschikken. De koper draagt niettemin alle risico’s inzake verlies of beschadiging van de goederen, ongeacht de oorzaak.
Zolang de koopprijs niet volledig betaald is, verbindt de koper zich ertoe het goed ter beschikking te houden van PLANET EUROPE N.V. in volmaakte staat van onderhoud.
Ingeval van dreigend faillissement van de koper alsook bij inbeslagname of bij iedere waardevermindering van het goed, moet de koper PLANET EUROPE N.V. schriftelijk inlichten binnen de 24 uur.

8.               Uitdrukkelijk ontbindend beding
PLANET EUROPE N.V. behoudt zich het recht voor elke verkoop ontbonden te verklaren van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, ongeacht de reden of omstandigheid die PLANET EUROPE N.V. kan benadelen.
Indien PLANET EUROPE N.V. van dit recht gebruik maakt zal de koopovereenkomst van rechtswege zijn ontbonden op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe aan de koper wordt gericht en zal PLANET EUROPE N.V. gerechtigd zijn de geleverde goederen op te halen of terug te vorderen.
De voorschotten blijven PLANET EUROPE N.V. verworven ten titel van schadevergoeding voor de wederverkoop, ongeacht het recht een bijkomende schadevergoeding te vorderen.

9.               Bevoegdheid en toepasselijk recht
Ingeval van betwisting zijn naar keuze van PLANET EUROPE N.V. enkel de rechtbanken van Antwerpen of van de maatschappelijke zetel van PLANET EUROPE N.V. bevoegd en verder naar keuze van PLANET EUROPE N.V. voor wat betreft het kanton. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing.